Privaatsuspoliitika - Baltic LEI
Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood kohustuslik kõikidele juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid avalikult kaubeldavate väärtpaberitega.

Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 30.11.2017

Sissejuhatus

Veebilehekülge www.balticlei.ee haldab Eestis registreeritud ettevõte Baltic LEI AS, registrikood 14357869, juriidiline aadress Veerenni tn 24, 10135, Tallinn, Eesti. Baltic LEI AS (edaspidi “BLEI“) töötleb ja kasutab kliendiandmeid käesolevas dokumendis sätestatud korras ning põhimõtetel. Kliendiandmete töötlemise korraga nõustumisel teeb klient märke LEI koodi taotluse esitamisel vastavale väljale ja annab sellega nõusoleku BLEI-le kliendiandmete kasutamiseks kõikide LEI koodiga seotud toimingute tegemisel.

1. Kliendiandmete kogumine

1.1. Kliendiandmete kogumine toimub veebileheküljel www.balticlei.ee kui klient täidab taotluse LEI koodi tellimiseks või uuendamiseks enda ettevõttele. Vajadusel võib BLEI kliendiandmeid täpsustada ja/või juurde küsida e-maili või telefoni teel, samuti päringuga Äriregistrist.

1.2. BLEI kogub klientidelt ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud kliendile LEI koodi tellimiseks, muudeks LEI koodiga seotud toiminguteks või mis võivad osutuda LEI koodiga seonduvalt vajalikuks.

1.3. Klientidelt kogutavateks andmeteks on ettevõtte nimi, registrikood, registriaadress, peakontori aadress (juhul kui erineb registriaadressist), emaettevõtte info (vaid juhul, kui oluliseks omanikuks on teine ettevõte kes konsolideerib), esindaja ees– ja perekonnanimi, e-mail, telefon.

2. Kliendiandmete töötlemine ja edastamine

2.1. BLEI töötleb kliendiandmeid kasutades selleks kaasaegseid andmetöötlusprogramme. Andmete töötlemise eesmärgiks on viia kliendiandmed vastavasse formaati, mida kasutavad GLEIF akrediteeringuga LOU-d (Local Operating Unit) LEI koodide väljastamiseks.

2.2 BLEI edastab kliendiandmeid ainult GLEIF akrediteeringuga LOU-dele, kes kasutavad kliendiandmeid LEI koodi genereerimiseks. Akrediteeringust tulenevalt on LOU-d kohustatud hoidma ja kaitsma kliendiandmeid seadusega ettenähtud tingimustel ja korras.

3. Kliendiandmete kaitsmine ja säilitamine

3.1. BLEI ei edasta kliendiandmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud juhul, kui selleks tekib otsene vajadus LEI koodiga seotud toimingute tegemiseks.

3.2. Kliendiandmed säilitatakse BLEI virtuaalserveris eelkõige eesmärgiga jagada klientidele õigeaegselt teavet LEI koodide aegumisest.

4. Kliendiandmete muutmine ja vastutus

4.1. Klient on täielikult vastutav esitatud andmete õigsuse eest ning kohustatud andmete muutmise vajalikkusest teavitama BLEI-d esimesel võimalusel.

4.2. BLEI ei vastuta mingil viisil edastatud ebaõigete kliendiandmete tõttu tekkinud kahju eest.